Magyar �llatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állatorvosoknak >>  Tagfelvétel

Tagfelvételi eljárás

A 2012. évi CXXVII. törvény alapján a Magyar Állatorvosi Kamara tagja lehet az, aki

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára,

b) magyar egyetemen állatorvosi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett állatorvosi diplomáját honosították vagy egyenértékűnek nyilvánították, illetve szakképesítését elismerték,

c) Magyarország területén állatorvosi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,

d) vállalja, hogy a kamarai tagdíjat az Alapszabályban meghatározott módon fizeti, és

e) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elismeri.

A Magyar Állatorvosi Kamarának önálló területi szervezetei vannak.

Alapvetően mindenkinek abban a megyében célszerű bejelentkeznie, és a tagfelvételét kérni, ahol dolgozni szeretne. (Ez független attól, hogy kinek, hol van az állandó bejelentett lakcíme!)

A vezetőség a tagfelvétel és a praxisengedély engedély iránti kérelemről a beérkezését követő ülésén, de legkésőbb a beérkezésétől számított huszonegy napon belül dönt. Ha a kérelmezőt a Kamara a tagjai közé felveszi, bejegyzi az állatorvosi névjegyzékbe és kiadja számára a tagsági igazolványt és a kamarai bélyegzőt.


1. Tagfelvételi eljáráshoz az alábbi dokumentumok beadása szükséges:

  1. Tagfelvételi adatlap (Letölthető INNEN).
  2. Diploma(k) másolata.
  3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata. (amennyiben kéri a névjegyzékben nyelvtudásának feltüntetését)
  4. Szakmai felelősségbiztosítási szerződés másolata, érvényességének igazolása (csekkszelvény másolat, átutalási igazolás). Beküldése szolgáltató állatorvosi tevékenységet végzőkre vonatkozik.
  5. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

2. Iratok benyújtása:

A Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei szervezetéhez történő tagfelvételkor a dokumentumok beadhatók postai úton illetve közvetlen e-mailben is (utóbbi esetben megfelelő  - olvasható/nyomtatható - minőségben kérjük a dokumentumokat a levél csatolmányában):

Postai/levelezési cím:

MÁOK Pest Vármegyei Szervezete

2100 Gödöllői Üzleti Park

Pattantyús Ábrahám krt. 2.

Szervezetünk központi e-mail címe: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu

Kérdések esetén telefonos elérhetőségeink: 30-894-8524.

Tagfelvételi adatlaphoz szóló különleges megjegyzések, kiegészítések:

1. Kérünk minden adatot pontosan és olvashatóan kitölteni. Hiányos beadás az ügyintézés idejét növeli.

2. Amennyiben a jelentkező szolgáltató állatorvosi tevékenységet is fog/kíván végezni, úgy ennek formáját az adatlapon meg kell jelölni.

3. Nyilatkozni szükséges arról, hogy a kamarai tagdíjnak ki lesz a megfizetője és az erről szóló számlát - pontosan - kinek a nevére/címére állítsuk ki és azt hova postázzuk. A tagdíj megfizetési kötelezettség elsősorban a kamarai tagot illeti, de azt a kamarai tag foglalkoztatója átvállalhatja, erről nyilatkozni szükséges.

4. ALÁÍRÁS ÉS DÁTUM NÉLKÜL AZ ADATLAP ÉRVÉNYTELEN, KÉRJÜK ERRE MINDENKI FIGYELJEN.!!!

5. Kérdések esetén telefonos elérhetőségeink: 30-894-8524.

2018. január 01-től a tagfelvételi eljárás megindítható e-ügyintézés keretében is, Ügyfélkapun keresztül, bővebben erről lentebb olvashat.!

3. Ügyintézés határideje, igazolvány és bélyegző:

Az eljárásra rendelkezésre álló határidő a beérkezéstől számított 21 nap, azonban hiánytalanul és pontosan kitöltött és beadott iratok esetén általában ennél jóval rövidebb (max. 7-10 munkanap átlagosan). Abban az esetben ha pontatlanul, hiányosan vagy hibásan érkezik be a kérelem, úgy egyszeri alkalommal az eljárás hiánypótlással meghosszabbítható +21 nappal.

A tagfelvételről a megyei szervezetek írásos határozatot állítanak ki.

A határozat alapján a területi szervezet rendeli meg az országos irodától a tagsági igazolványt és a szolgáltató-állatorvosi bélyegzőt. A bélyegző 8-10 nap alatt elkészül (attól kezdve, hogy az országos irodára beérkezik a megrendelés a megyétől), a tagsági igazolványok a következő hónap első felére készülnek el. (Az elkészültéről és kézbesítéséről/átvételéről érdemes e-mailben/telefonon érdeklődni.)

A kamarai tagság  -amely országos érvényű-  önmagában azonban még nem jogosít fel senkit a praktizálásra, állategészségügyi szolgáltató tevékenységet ugyanis kizárólag ún. Praxis engedély birtokában lehet végezni. A Praxisengedély kiváltásának folyamatáról külön menüpontban olvashat.

Amennyiben a tagfelvétellel párhuzamosan önálló praxisengedély kiváltása vagy közreműködő állatorvosként a foglakoztató praxis praxisengedélyének módosítása is kezdeményezésre kerül, úgy ezek a tagfelvételi eljárással párhuzamosan  - azzal egyidőben - is megindíthatóak, de a két eljáráshoz - tagfelvétel és praxisengedély kiadása/módosítása - külön-külön kérelmet - és annak szükséges mellékleteit - kell a területi szervezethez benyújtani. !!!

4. Tagdíj:

Az alaptagdíj a MÁOK-ban jelenleg havi 1.700 Ft.

A szolgáltató állatorvosi tevékenységet is végzők ún. kiegészítő tagdíjat is kötelesek fizetni, ennek összege: 3400,-Ft/hó

A jelentkezéskor - első tagfelvételkor -  17.000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

A tagdíjról illetve regisztrációs díjról szóló számlákat a területi szervezet küldi meg a kamarai tagnak.

5. Pártoló tagság:

A MÁOK országos küldöttközgyűlése a 2012. évi CXXVII. törvényben biztosított felhatalmazás alapján, módosítva a Kamara Alapszabályát, létrehozta a "Kamara pártoló tagja" tagsági formát.

Aki korábban teljes jogú kamarai tag volt, annak a pártoló taggá történő átminősítéskor le kell adnia korábbi kamarai tagsági igazolványát (és ha volt, akkor a kamarai bélyegzőjét). A pártoló tagok új kamarai nyilvántartási számmal új tagsági igazolványt kapnak.

A "pártoló tag" élvezheti mindazokat a kedvezményeket, amelyeket a teljes jogú kamarai tagok, azonban törvény szerint nem választható kamarai tisztségekre, és nincs szavazati joga sem. A pártoló tagsággal kedvezményes tagdíj jár (havi 565,-Ft), amelyből azonban további engedély nem adható.

Tagfelvételi adatlap pártoló tagsághoz (vagy pártoló taggá átminősítéshez) letölthető innen: (adatlap_partolo_kamarai_tagsaghoz.pdf)

6. Tagfelvétel más területi szervezetből történő átjelentkezés esetén (más megyébe történő átlépés):

Átjelentkezés esetén a kérelmezőnek a "régi" területi szervezetnél el kell indítania a kijelentkezését, az "új" területi szervezetnél pedig a bejelentkezését. A fogadó területi szervezetnél az eljárás idejét meggyorsítja, ha az átjelentkezéssel párhuzamosan egy tagfelvételi adatlap kitöltése és beadása is megtörténik, erre az esetlegesen megváltozó korábbi adatok pontosítása végett van szükség. (Adatlap letölthető: INNEN.)

Átjelentkezni csak abban az esetben lehet, ha a kamarai tagnak nincs fennálló tagdíjtartozása.

Átjelentkezési adatlap letölthető: INNEN.

Az átjelentkezésnél az ügyintézési határidő 8 nap, fontos, hogy az ügyintézés mind a korábbi, mind az új területi szervezetnél megindításra kerüljön. !!! (Korábbi években többször okozott problémát - a tagsági jogviszony folytonosságának fenntartásában - amikor a kérelmező egy területi szervezetből kilépett/átjelentkezését megindította, de az új területi szervezetnél nem kezdeményezte belépését, tagfelvételét.)

Fenti tájékoztatón túl ajánljuk kollégáink figyelmébe a MÁOK központi honlapját melyet a www.maok.hu címen érhetnek el.

A felsorolt adatlapok kitölthető, szerkeszthető Word (.doc) formátumban megtalálhatóak és letölthetőek a honlap „Adatlapok, letöltések” menüpontjánál.

7. Az alábbi esetekben javasoljuk, hogy a kérelmező közvetlenül keresse további információk végett az országos kamara főtitkárát (maok.fotitkar@t-online.hu):

- külföldi állampolgárok tagfelvétele,

- nem EU-s országban szerzett állatorvosi diploma elismerése,

- bármilyen diploma honosítási vagy szakképesítés elismerési eljárás.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-ügyintézési lehetőség 2018. január 01-től:

A Magyar Állatorvosi Kamara 2018. január 1-től az E-ügyintézési Törvény előírásai szerint biztosítja az elektronikus ügyintézési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás keretébe tartozó következő ügyekben: Tagfelvétel, Praxis engedély kérelem, Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékbe történő felvétel.

Az E-ügyitézéshez az ezt igénybe venni kívánó ügyfélnek Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. A  magyarorszag.hu  kormányzati weboldalon tudja elérni az E-papír szolgáltatást és az erre vonatkozó tájékoztatókat. (Ehhez érvényes Ügyfélkapus regisztráció szükséges!)

Az E-papír oldalon a „Témacsoport”-nál a Kamarai ügyintézés-t kell kiválasztani, az „Ügytípus”-nál pedig ki kell választani azon 4 ügytípus valamelyikét, amelynél az ügytípus után a zárójelben a Magyar Állatorvosi Kamara megnevezés szerepel. A továbbiakban minden szükséges mezőt is ki kell tölteni, és csatolni kell a szükséges mellékleteket,majd mindezt a Küldés-re kattintva lehet elküldeni.

Mielőtt nekiáll kitölteni valamely E-papírunkat, kérjük vegye fel a kapcsolatot a MÁOK országos irodájával a 06-1-413 2490 telefonszámon munkanapokon 9-14 óra között!  Köszönjük

------------------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelmi szabályoknak való megfelelés

A 2018. május 25-én életbe lépett adatvédelmi szabályozás alapján új tagfelvételi és praxisengedély kiadási/módosítási adatlapokat készített a Magyar Állatorvosi Kamara.

Fenti időszaktól ezeket kell használni az ügyintézéseknél.

Az adatlapok szolgálnak a GDPR rendelet szerinti adatkezelési nyilatkozatok és hozzájárulások megtételére.Állatorvosi álláshirdetések

Állást keres Állást kínál


Adatvédelmi tájékoztató

MAOK Pest Vármegyei Szervezete 2100 Gödöllõi Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 és 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu