Magyar �llatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Kamarai szervezet >>  Közérdekű adatok

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Kapcsolatfelvétel

Szervezeti struktúra

A MÁOK Országos szervezetének szervezeti struktúrája

A szervezet vezetői

Vezetők és elérhetőségeik


2. Felügyelt költségvetési szervek

A MÁOK Pest megyei szervezetének nincs felügyelt költségvetési szerve.

3. Gazdálkodó szervezetek

A MÁOK Pest megyei szervezete tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

4. Közalapítványok

A MÁOK Pest megyei szervezete nem alapított közalapítványt ill. alapítványt.

5. Lapok

A MÁOK Pest megyei szervezete jelenleg hivatalos információs lappal nem rendelkezik.

A 2013-ig működtetett területi kamarai információs kiadványok elérhetősége

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Magyar Állatorvosi Kamara valamint területi szervezeteinek törvényességi felügyeletét Magyarország Kormányzatának Földművelésügyi Minisztériuma biztosítja.

A MÁOK és területi szervezeteinek létrehozásáról, működtetéséről és részletes szabályairól a "2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaraáról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről" szóló törvény rendelkezik.

Állami Számvevőszék jelentése a MÁOK köztestületének ellenőrzéséről

A MÁOK Pest megyei szervezetének Intézkedési terve a jelentésben rögzítettekre

Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK


1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magunkról

A MÁOK Pest megyei szervezete a Pest megyei állatorvos tagság köztestülete. Taglétszáma 2020-ban kb. 528 fő állatorvos tagot jelent. Területi döntéshozó szervünk a területi küldöttközgyűlés illetve az ügyviteli választott vezetőség. Műküdésünk rendjének két legfontosabb irányadója a 2012. évi CXXVII. törvény illetve a MÁOK hatályos Alapszabálya. Legfőbb feladatink közé tarozik: a kamarai tagsági státusz ügyintézése, praxisengedélyek kiadása és kezelése, tagsággal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, közreműködünk a szolgáltatói intézmények (pl. rendelők, állatkórházak) engedélyezésében a hatósággal együttműködve, állatorvosokkal és intézményekkel kapcsolatos panaszbejelentések és etikai panaszok kivizsgálása, szakmai továbbképzések szervezése. Működésünkor szoros kapcsolatot tartunk a MÁOK Országos szervezetével, a társhatóságokkal, az Állatorvostudományi Egyetemmel illetve az állatorvostársadalom pozitív működésére és megítélésére, elismerésére létrejött egyéb szervezetekkel (MOÁE, kamara saját tagozatai, szakmai egyesületek stb.) Szervezetünk állandó bizottságai közül a Felügyelő bizottság a saját, belső működésünkért, pénzügyeinkért, szabályoknak való megfelelőségünkért működik, Etikai bizottságunk az etikai panaszok kivizsgálásáért, míg Oktatási bizottságunk a tagjaink szakmai fejlődéséért indított saját továbbképzéseink szervezéséért dolgozik, működik.

A MÁOK Pest megyei szervezete hatáskörére és ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok

Kamarai törvény

Kamara Alapszabálya

Szervezeti struktúra

Vezetőség ügyrendje (2016-2020)

Vezetőség ügyrendje (2021-)

A panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről

A szervezet adatvédelmi szabályzata és adatvédelmi tájékoztatója


2. Hatósági ügyek intézésvel kapcsolatos adatok, rendje

Hatósági ügyeink részletesen: tagsággal kapcsolatos ügyintézés valamint praxisengedéllyel kapcsolatos ügyintézés.

Elektronikus ügyintézésre a MÁOK országos honlapján keresztül van lehetőség, elérhetőség: ITT.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről: ITT.

 

3. Közszolgáltatások

A MÁOK Pest megyei szervezete közszolgáltatást nem végez.

4. A szervezet nyilvántartásai

Kamarai törvény szerinti nyilvános nylvántartásainkat a MÁOK Országos szervezetének honlapja teszi közzé, elérhető: ITT.

5. Nyilvános kiadványok

A MÁOK Pest megyei szervezete nyilvános kiadvánnyal nem rendelkezik, működésére vonatkozó információit honlapján teszi közzé.

6. Döntéshozatal, ülések

Vezetőségi üléseinkről, küldöttközgyűléseinkről, valamint határozatainkról és döntéseinkről a szervezet honlapjának külön menüpontjában számolunk be. (a hiányzók feltöltése folyamatosan történik.).

 

A területi közgyűlés hatáskörébe tartozik a területi tisztségviselők, az etikai bizottság, a felügyelőbizottság és az oktatási bizottság, valamint egyéb állandó bizottság tagjainak a megválasztása.

A területi szervezeten belül a közgyűlés döntése alapján küldöttközgyűlés működik, amelynek hatáskörébe tartozik a vezetőség és a bizottságok éves beszámolóinak elfogadása, a szervezet éves költsgévetésének valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása.

Alapszabály szerint munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségvállalások megtételét a szervezet elnöke gyakorolja, a szervezet elnöke vonatkozásában pedig - közgyűlési döntés alapján - a felügyelő bizottság elnöke jogosult kötelezettségvállalás megtételére.

A kamara, mint köztestület működésére illetve a szolgáltató állatorvosokra vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

7. Szervezeti döntések, határozatok, tervezetek és javaslatok

Vezetőségi üléseinkről, küldöttközgyűléseinkről, valamint határozatainkról és döntéseinkről a szervezet honlapjának külön menüpontjában számolunk be. (a hiányzók feltöltése folyamatosan történik.).

8. Közérdekű adatok igénylésének rendje

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.”

A közérdekű adat megismerése iránti igény az Info tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott módon nyújtható be (MÁOK Pest megyei szervezete, 2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2., maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu). Az Igénylőnek kérelmében meg kell jelölnie, hogy a választ hová és milyen formában kéri eljuttatni. Amennyiben az Igénylő az adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, elegendő csak a nevét és az elektronikus levélcímét megadnia. Amennyiben postai úton kéri a választ, nevének és levelezési címének feltüntetését kérjük megadni igénylésekor.

Adatkezeléssel és adatvédelmi szabályozással kapcsolatos, a területi szervezetre vonatkozó tudnivalók elérhetőek: ITT.

A MÁOK Országos szervezete által elkészített tájékoztatások és tudnivalók elérhetőek: ITT.

9. Közzétételi listák

A MÁOK Pest megyei szervezetének különös és egyedi közzétételi listája nincs, valamennyi részletre kiterjedő közérdekű adatainak közzétételét (általános közzétételi lista) honlapunk ezen részén tesszük nyilvánossá.

10. Kötelező statisztikai adatszolgáltatások

A MÁOK Pest megyei szervezetére kötelező érvényű statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik.

11. Adatvédelmi tisztviselő, adatvédelmi felelős neve, elérhetősége

Területi szervezeten belül az adatvédelmi kérdésekért felelős a területi szervezet mindenkori elnöke.

MÁOK Pest megyei szervezete "Adatkezelési tájékoztató"-ja

A MÁOK adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: dr. Albert Ágota, adatvedelem@maok.hu.

 

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1. Költségvetések, pénzügyi beszámolók

Költségvetés - 2021.

Költségvetés - 2020.

Költségvetés - 2019.

Költségvetés - 2018.

Költségvetés - 2017.

Költségvetés - 2016.

Pénzügyi beszámoló - 2020.

Pénzügyi beszámoló - 2019. - Elfogadott (készítette: Sípos Barnabás, jelenlegi könyvelő)

Pénzügyi beszámoló - 2019. - Nem elfogadott (készítette: Harangi Ferenc Istvánné, korábbi könyvelő)

Pénzügyi beszámoló - 2018.

Pénzügyi beszámoló - 2017.

Pénzügyi beszámoló - 2016.

Pénzügyi beszámoló - 2015.

Állami támogatás elszámolása - 2018.

Állami támogatás elszámolása - 2017.

Állami támogatás elszámolása - 2016.

Állami támogatás elszámolása - 2015.

2. Foglalkoztatottak létszáma

A MÁOK Pest megyei szervezeténél 2 fő alkalmazott munkavállaló dolgozik munkaszerződéssel. Tiszteletdíjban részesülnek a választott tisztségviselők, valamint a kamarai tisztséget betöltő választott bizottsági tagok illetve az országos küldöttközgyűlésbe delegáltak. A bérköltségekre és vonatkozó járulékaikra vonatkozó, a törvényben előírt összesített kimutatásokat a költségvetések adott sorai tartalmazzák.

3. Támogatások adatai

A MÁOK Pest megyei szervezete az alábbi támogatásokat nyújtja, melyek  (* - kivételével) pályázati kiírás formájában működő támogatások:

Pályakezdő pályázat - támogatás pályakezdő állatorvos részére

Praxisérték felmérés pályázat . támogatás szolgáltató állatorvosok számára

TDK támogatás - A MÁOK Pest megyei szervezete évi egy alkalommal támogatást ad az Állatorvostudományi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján résztvevő 1 fő hallgatója részére

Kómár-díj - Év Pest megyei állatorvosa - Az adott év díjazottja a Kómár-plakett mellett pénzbeli elismerésben is részesül

4. Szerződések

A MÁOK Pest megyei szervezete ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéssel nem rendelkezik

5. Koncessziók

A MÁOK Pest megyei szervezete vonatkozásában a koncesszióról szóló törvény és annak előírásai nem értelmezhetőek.

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

A MÁOK Pest megyei szervezete nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt vagy egyéb egyesületet kivéve a

TDK támogatás - A MÁOK Pest megyei szervezete évi egy alkalommal támogatást ad az Állatorvostudományi Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján résztvevő 1 fő hallgatója részére

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

A MÁOK Pest megyei szervezete Európai Uniós támogatásban nem részesült.

8. Közbeszerzési információk

A MÁOK Pest megyei szervezete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vonatkozásában előírt és meghatározott közbeszerzésre kötelezett eljárásokban nem vett részt.
Állatorvosi álláshirdetések

Állást keres Állást kínál
Adatvédelmi tájékoztató

MAOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllõi Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 és 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu